Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 (รอบที่ 3) เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564
01 ก.ค. 63
5K views
Shares
0

TCAS 64 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 (รอบที่ 3) เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564 สามารถยื่นโควตาการรับเข้าพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะเกษตร 
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
- คณะประมง 
- คณะวนศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะสิ่งแวดล้อม 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
- คณะประมง โครงการขยายโอกาส วิทยาเขตกำแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเรียนทั่วไป
- ไม่จำกัดวุฒิ และไม่ต้องยื่นเอกสาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ต้องการยื่นโควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม. 6 ในปีการศึกษา 2563
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 4 เทอม (ม. 4 - 5) ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 2.75 

**สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 4 - 5 สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนและสอบวัดผลเพื่อสะสมผลการเรียนได้**
เกณฑ์การพิจารณา
- เกรดเฉลี่ยรายวิชา ตรงตามที่คณะสมัครกำหนด
- สอบข้อเขียน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ แบบเรียนและเข้าสอบ (Credit)
- สามารถเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ
- สมัครวันที่ 17 ส.ค. – 13 ก.ย. 2563 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน รายวิชาละ 4,500 บาท
**ช่วงราคาพิเศษ สมัครวันที่ 17 - 30 ส.ค. 2563 ลดค่าลงทะเบียนเรียน 1,000 บาท เหลือเพียงรายวิชาละ 3,500 บาท

**หลังจากผู้สมัครได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เมื่อจบการศึกษา ปี 2563 จะต้องมี GPAX 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ามอบตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 ส.ค. - 13 ก.ย. 63

ตรวจสอบกำหนดการสอบอื่น ๆ ในระเบียบการ
Related Content