Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รามคำแหง การรับสมัครปีการศึกษา 2563
28 พ.ค. 63
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รามคำแหง การรับสมัครปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ในหลักสูตรภาคปกติ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะสื่อสารมวลชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้สมัครที่จะใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตทุกประเภท สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2563   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 28 พ.ค. - 02 ส.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click
Related Content