Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีมหานคร รอบที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
21 พ.ค. 63
984 views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีมหานคร รอบที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีมหานคร รอบที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
984 views | 21 พ.ค. 63
45 คน
21 พ.ค. 63 - 05 มิ.ย. 63
เหลืออีก 7 วัน
21

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
เกณฑ์การพิจารณา
มีรูปแบบการพิจารณา 4 ช่องทาง เลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 อันดับ
1. พิจารณาจาก Portfolio : จำนวนรับ 7 คน 
2. พิจารณาจาก Quota พิเศษ : จำนวนรับ 8 คน
3. พิจารณาจาก คะแนนรวมการสอบ 9 วิชาสามัญ ได้แก่วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ภาษาไทย สังคม : จำนวนรับ 15 คน
4. พิจารณาจาก คะแนนรวมการสอบ Admission (GPAX20% O-NET30% GAT20% PAT2 30%) : จำนวนรับ 15 คน​

*กรณีเลือกช่องทางที่ 3 และ/หรือ ช่องทางที่ 4 ใช้คะแนนสอบของปี 2563 เท่านั้น
*ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนสอบของปี 2563 สามารถเลือกได้เฉพาะ ช่องทางที่ 1 และ/หรือ ช่องทางที่ 2 เท่านั้น
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 พ.ค. - 05 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>click
Related Content