Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.สยาม รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
14 พ.ค. 63
625 views
Shares
0

TCAS 63 ม.สยาม รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

- คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
 

TCAS 63 ม.สยาม รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
625 views | 14 พ.ค. 63
ไม่ระบุ
07 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
07
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเฉพาะแผนวิทย์- คณิต
- คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GPAX 20%
- ผลคะแนน O-NET 30%
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียดในระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 01 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 มิ.ย. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 29 - 30 พ.ค. 63  
Related Content