Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
08 พ.ค. 63
3K views
Shares
0

TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

- คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GPAX 20%
- ผลคะแนน O-NET 30%
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 29 - 30 พ.ค. 63 
Related Content