Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
08 พ.ค. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิ ปวช. รับเฉพาะบางสาขาวิชา
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GPAX 20%
- ผลคะแนน O-NET 30%
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 29 - 30 พ.ค. 63  
Related Content