Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.บูรพา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
28 เม.ย. 63
3K views
Shares
0

TCAS 63 ม.บูรพา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

คณะที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ​
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะดนตรีและการแสดง
คณะศึกษาศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะสหเวชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
คณะอัญมณี(วิทยาเขตจันทบุรี)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน GPAX 20%
- คะแนน O-NET 30%
- คะแนน GAT/PAT 0-50%
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา​
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 150 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 4 สาขาวิชา 300 บาท
- ชำระเงินแล้ว อย่าลืม!! กดยืนยันการเลือกสาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS​
: 29 - 30 พ.ค. 63

**ระเบียบการโครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2) >>Click
 
Related Content