Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
27 เม.ย. 63
5K views
Shares
0

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะครุศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะจิตวิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET 30%
- ผลคะแนน GPAX 20%
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 29 - 30 พ.ค. 63  
Related Content