Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
10 เม.ย. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน O-NET หรือ V-NET
- คะแนน GAT/PAT
- คะแนน 9 วิชาสามัญ
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา​
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 6 สาขาวิชา 650 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 พ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS
: 8 - 9 พ.ค. 63

สละสิทธิ์
: 17 - 18 พ.ค. 63

ปฏิทินการดำเนินงาน >>Click
Related Content