Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
08 เม.ย. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

วิทยาเขตพัทลุง
- คณะนิติศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

วิทยาเขตสงขลา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา​ 

TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
2K views | 08 เม.ย. 63
ไม่ระบุ
17 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
ปิดรับสมัคร
17
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
- GAT/PAT ใช้ผลคะแนนปี 2563
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา​
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 6 สาขาวิชา 650 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS​
: 8 - 9 พ.ค. 63

สละสิทธิ์
: 17 - 18 พ.ค. 63
Related Content