Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
09 มี.ค. 63
4K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง 63 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
4K views | 09 มี.ค. 63
30 คน
02 ธ.ค. 62 - 25 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
02

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า สายสามัญ
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 จากโรงเรียนนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

**กรณีศึกษาจากต่างประเทศ**
- ต้องมีใบแสดงผลการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,500 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารที่กำหนดที่ระบุในใบสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 25 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 01 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 มิ.ย. 63

Related Content