Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 2 แบบโควตา
11 ก.พ. 63
491 views
Shares
0

TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 2 แบบโควตา หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี

- โครงการพิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ แฟ้มสะสมผลงาน และมีการสอบ
- โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล (ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด)
- โครงการบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42)
- โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง)
- โควตานักเรียนพิการ

TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 2 แบบโควตา
491 views | 11 ก.พ. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63
เหลืออีก 31 วัน
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ แต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ทดสอบความสามารถทางวิชาการ สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ *เฉพาะที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

กำหนดการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการ
Related Content