Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
07 ก.พ. 63
5K views
Shares
0

TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5K views | 07 ก.พ. 63
4 คน
06 ก.พ. 63 - 06 มี.ค. 63
เหลืออีก 14 วัน
06

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย สายสามัญ หรือ เทียบเท่า
- ระดับ Grade 12 หรือ Year 13
- มีผลการสอบตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 250 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 06 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 22 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 มี.ค. 63

Related Content