Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
23 ม.ค. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา

- โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63 
- โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63 
- โครงการช่อศรีตรัง 1 วันที่ 6 - 29 ก.พ. 63
- โครงการ Phuket International Admission วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ2 วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการรับนักศึกษาจากผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) วันที่ 6 - 28 ก.พ. 63
- โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โดยวิธีพิเศษ วันที่ 6 - 28 ก.พ. 63

TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
4K views | 23 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
เหลืออีก 0 วัน
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามที่โครงการสมัครกำหนด
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่โครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน ตามที่โครงการสมัครกำหนด เช่น 9 วิชาสามัญ การยื่นผลคะแนนด้านภาษา ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 21 ก.พ. 63

เฉพาะโครงการช่อศรีตรัง 1 รับสมัครวันที่ 6 - 29 ก.พ. 63
**กำหนดการอื่น ๆ ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการที่สมัคร
Related Content