Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ม.ค. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี​
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- คณะวิทยาการสารสนเทศ​
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
- คณะการบัญชีและการจัดการ
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม​
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- คณะวัฒนธรรมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT ปี 2562 หรือ ปี 2563 ตามที่คณะสมัครกำหนด
- สอบปฏิบัติ เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย ,
ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 16 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 09 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content