Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 แบบโควตา
14 ม.ค. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 แบบโควตา

1. โครงการดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล (โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ)
- โควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
- โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
- โครงการชาวไทยภูเขา
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
- โครงการรับนักเรียนพิการ
- โครงการพิเศษอื่นๆ​

2. โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ
- เปิดรับ 7 สาขาวิชา 

TCAS 63 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 แบบโควตา
4K views | 14 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงกรสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด
- วิชาเฉพาะ เฉพาะผู้สมัครคณะวิจิตรศิลป์ และ นิติศาสตร์ 
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัคร ผ่านธนาคารที่กำหนด

**ระเบียบการเพิ่มเติมอื่น ๆ ดูที่หน้าเว็บไซต์โครงการ**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 14 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 18 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click

 
Related Content