Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 แบบโควตา
13 ม.ค. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 แบบโควตา

 

TCAS 63 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 13 ม.ค. 63
620 คน
06 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ต้องมีผลงานตามที่ คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เฉพาะสาขาวิชาการจัดการงานบริการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัครเลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท 2 สาขาวิชา 500 บาท เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา
- ชำระค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 11 มี.ค. 63

สอบ
: 12 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content