Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา
13 ม.ค. 63
5K views
Shares
0

TCAS 63 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา **โครงการมีอัปเดตเรื่อย ๆ 

1. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
2. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก วันที่ 6 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วันที่ 6 - 25 ก.พ. 63
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โควตาสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร วันที่ 6 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
- โครงการโควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
7. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ โควตาความร่วมมือ (MOU) และโควตาสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

TCAS 63 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา
5K views | 13 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. เฉพาะที่กำหนด 
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบข้อเขียน รายละเอียดตามคณะที่สมัครกำหนดในระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าาสมัคร ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

กำหนดการอื่น ๆ ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการที่สมัคร 
Related Content