Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา
10 ม.ค. 63
3K views
Shares
0

TCAS 63 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา

- โครงการ Active Recruitment 
- โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 
- โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
- โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
- โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ)
- โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 2 
- โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
- โครงการรับนักศึกษาพิการ
- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) 
- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)
- โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) (คณะวิศวฯ)

TCAS 63 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา
3K views | 10 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- คุณสมบัติ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- พิจารณาผลคะแนน ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ดูปฏิทินกำหนดการต่าง ๆ ที่หน้าระเบียบการแต่ละโครงการ
Related Content