Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 2 แบบโควตา
08 ม.ค. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 2 แบบโควตา

- โครงการโควตา 28 จังหวัด
- โครงการโควตาความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
- โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
- โครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
- โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
- โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย
- โครงการโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
- โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
- โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน
- โครงการสืบสานภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) 
- โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (โควตาโรงเรียน)
- โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
- โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 
- โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง

TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 2 แบบโควตา
4K views | 08 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่โครงการ คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, คะแนนวิชาเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 17 ก.พ. 63

สอบ
: 06 - 12 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 16 - 18 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content