Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 2 แบบโควตา
08 ม.ค. 63
6K views
Shares
0

TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 2 แบบโควตา

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาเขตกาญจนบุรี
- คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาลัยศาสนศึกษา
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 2 แบบโควตา
6K views | 08 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
**ดูรายละเอียด เกณฑ์คุณสมบัติแต่ละสาขา >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผล GPA รายวิชาที่กำหนด, 9 วิชาสามัญ, O-NET, GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 02 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 16 - 18 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

ปฏิทินการการรับสมัคร >>Click 
Related Content