Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
08 ม.ค. 63
8K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 แบบโควตา

- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะประมง วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการเด็กไทยสู่สากล วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการลูกพระพิรุณ วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการเพชรนนทรี วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 - 26 ก.พ. 63
- โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63
- โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ วันที่ 6 - 21 ก.พ. 63

 

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
8K views | 08 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิขาเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่แต่ละโครงการสมัครกำหนด ดูที่ระเบียบการโครงการ
-  สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ ไทยพาณิชย์
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 26 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content