Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา
06 ม.ค. 63
14K views
Shares
0

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา

1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
4. นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์
7. สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์
8. นักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์
9. นักเรียนในโครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  
11. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
13. สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
14. นักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
15. (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
16. (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบทโดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข
17. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 
18. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล 
19. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
20. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
21.  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
22. โครงการนักเรียนทุนเอราวัณ

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา
14K views | 06 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
ปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมับัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563 หรือ 9 วิชาสามัญ ปี 2563 หรือ วิชาเฉพาะที่จุฬาจัดสอบ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด
- ส่งใบสมัคร และหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซอง เพื่อนำไปติดหน้าซองขนาด A4 สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 17 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 28 ก.พ. 63

สอบ
: 07 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 17 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

เกณฑ์คะแนนที่พิจารณาแต่ละคณะ >>Click
Related Content