Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.พายัพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
23 ธ.ค. 62
4K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.พายัพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 63 ม.พายัพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
4K views | 23 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
23 ธ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63
ปิดรับสมัคร
23

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น  
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
- เพศหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม        
- เพศชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) เวลา 8.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ , วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ค่าสมัคร 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 23 ธ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 04 มี.ค. 63

สอบ
: 07 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 07 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 12 มี.ค. 63

Related Content