Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ทุนปัญญาประดิษฐ์ (AI)
12 ธ.ค. 62
942 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ทุนปัญญาประดิษฐ์ (AI)

รับตรง 63 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ทุนปัญญาประดิษฐ์ (AI)
942 views | 12 ธ.ค. 62
10 คน
02 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
10 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า หรือ อนุปริญญา
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- ออกแบบและสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์ ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อนำเสนอแนวคิด ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ *รายละเอียดอื่น ๆ ดูที่ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ส่งคลิปวีดิทัศน์ (Idea Concepts) และสแกนเอกสารการสมัครตามที่กำหนดในระเบียบการ ส่งมาที่ E-mail : hcucomputing.digital@gmail.com
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 22 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ม.ค. 63

Related Content