Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา)
14 พ.ย. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา)

รับตรง 63 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา)
3K views | 14 พ.ย. 62
80 คน
01 พ.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62
เหลืออีก 1 วัน
01

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
40 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบปฏิบัติ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
40 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- เรียนวิชาฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา ตลอดหลักสูตรม.ปลาย
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2541)
- เพศชาย สัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบพลศึกษา 2 รายการ ดังนี้ 
1. ว่ายน้ำ 25 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 25 วินาที 
2. วิ่ง 1000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที
- สอบภาคทฤษฎี วิชา APTITUDE TEST ทดสอบด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านตัวเลข ด้านมิติสัมพันธ์
- สอบภาคทฤษฎี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- ส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS ด่วนพิเศษ ไปที่ กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 หมู่ 7 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครสอบคัดเลือก" ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. - 15 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 27 ธ.ค. 62

สอบ
: 05 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 ม.ค. 63

Related Content