Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
22 ต.ค. 62
837 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

รับตรง 63 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
837 views | 22 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
11 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ปวช., กศน. หรือ เทียบเท่า
- เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ตามเกณฑ์การคัดกรอง
- มีบิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ)
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 - 31 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 23 - 30 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 ธ.ค. 62

Related Content