Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์
07 ต.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ขอนแก่น เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์
1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) จำนวนรับ 44 คน
2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD0๒) จำนวนรับ 76 คน

TCAS 63 ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์
3K views | 07 ต.ค. 62
120 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02

คณะแพทยศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
44 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
76 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- เกรดเฉลี่ยในรายวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD0๒)
ผู้สมัครต้องศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดูที่ระเบียบการ
- มีผลสอบ BMAT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ติดตามปฏิทินการรับสมัคร และระเบียบการฉบับเต็มเร็ว ๆ นี้
Related Content