Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ รอบโควตาพิเศษ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
03 ต.ค. 62
464 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ รอบโควตาพิเศษ

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ รอบโควตาพิเศษ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
464 views | 03 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
03 ต.ค. 62 - 15 พ.ย. 62
เหลืออีก 26 วัน
03

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
30 คน
2.50/2.75
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา)
20 คน
2.00/2.50
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ภาคสมทบ (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
20 คน
2.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ภาคสมทบ เทียบโอนรายวิชา (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
20 คน
2.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
20 คน
2.25
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
2.25
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา)
20 คน
2.25
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)
20 คน
2.25/2.50
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม)
20 คน
2.25/2.50
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)
20 คน
2.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
20 คน
2.25/2.50
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอนรายวิชา)
20 คน
2.25/2.50
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
20 คน
2.25/2.50
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
10 คน
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- รับทุกแผนการเรียน
- มีเปิดรับประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ GPAX ตามแต่ละโครงการที่เลือกสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ในวันและเวลาราชการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ต.ค. - 15 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 พ.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content