Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ Early admission
20 ก.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.มหิดล เปิดรับคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ Early admission

รับตรง 63 ม.มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ Early admission
1K views | 20 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
09 ก.ย. 62 - 09 พ.ย. 62
เหลืออีก 21 วัน
09

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- Grade 12
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- ศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 ก.ย. - 09 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 23 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 พ.ย. 62

Related Content