Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏภูเก็ต โครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2020
13 ก.ย. 62
600 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับโครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2020

รับตรง 63 ม.ราชภัฏภูเก็ต โครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2020
600 views | 13 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
01 ก.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
เหลืออีก 26 วัน
01

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
25 คน
2.75
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
15 คน
2.70
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
5 คน
2.75
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
10 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
15 คน
2.25
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
15 คน
2.00
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
20 คน
2.50
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
10 คน
2.50
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวช. หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนน PAT 5
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (ส่งหลักฐานการสมัคร รายละเอียดตามที่กำหนดในระเบียบการ)
- หรือ สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.ย. - 15 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ธ.ค. 62

Related Content