Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
02 ก.ย. 62
414 views
Shares
0

ม.คริสเตียน เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
414 views | 02 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
14 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
ปิดรับสมัคร
14

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ค่าสมัคร 150 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 มิ.ย. - 16 ก.ย. 62

Related Content