Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏพระนคร ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
27 ส.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏพระนคร เปิดรับภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ

รับตรง 63 ม.ราชภัฏพระนคร ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ
1K views | 27 ส.ค. 62
ไม่ระบุ
26 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
เหลืออีก 13 วัน
26

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาพลศึกษา
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาภาษาไทย
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชามัลติมิเดียสถาปัตยกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.)
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 ส.ค. - 30 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 10 ต.ค. 62

สอบ
: 18 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ต.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content