Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 5)
12 ก.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.บูรพา เปิดรับวิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 5)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวส. เฉพาะสาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ
- GPAX 6 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระค่าสมัคร ณ อาคารศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ห้อง 1101
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 - 14 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ก.ค. 62

Related Content