Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10 ก.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1K views | 10 ก.ค. 62
330 คน
01 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
เหลืออีก 14 วัน
01

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
40 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
80 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
60 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)
30 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
30 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)
30 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
30 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
30 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาที่กำหนด
- แผนการเรียนตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร 350 บาท ณ ที่ One stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เลือกสมัครได้ สาขาวิชาเดียวเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 31 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 ส.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 05 ส.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 ส.ค. 62

Related Content