Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC (รอบเพิ่มเติม) วิทยาเขตภูเก็ต
03 ก.ค. 62
503 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับโครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC (รอบเพิ่มเติม) วิทยาเขตภูเก็ต

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC (รอบเพิ่มเติม) วิทยาเขตภูเก็ต
503 views | 03 ก.ค. 62
310 คน
24 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
24

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
20 คน
2.25
GPAX

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
20 คน
2.25
GPAX

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
20 คน
2.25
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
2.75
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
2.50
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
2.50
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
2.50
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
40 คน
2.25
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
40 คน
2.25
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
40 คน
2.25
GPAX

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
30 คน
2.25
GPAX

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
2.25
GPAX

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
2.25
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- หรือสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ ตามวุฒิที่กำหนด
- GPAX 6 เทอม และแผนการเรียน ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 มิ.ย. - 07 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ก.ค. 62

Related Content