Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5/2
13 มิ.ย. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 5/2 จำนวน 11 โครงการ

รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5/2
5K views | 13 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
11 มิ.ย. 62 - 05 ก.ค. 62
เหลืออีก 9 วัน
11
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. 
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ หรือ พิจารณาคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล รับสมัครวันนี้ - 4 ก.ค. 62 >>Click
2. โครงการผลิตนักวิศวกรรมวัสดุตามยุทธศาสตร์ประเทศ รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click
3. โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เคมีตามยุทธศาสตร์ประเทศ รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click  
4. โครงการผลิตนักเทคโนโลยีชีวภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศ รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click
5. โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen Z รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click
6. โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางโลจิสติกส์เกษตร รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click
7. โควตาพิเศษสำนักวิชานวัตกรรมสังคม (สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ) รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click
8. โควตาพิเศษสำนักวิชาการจัดการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) รับสมัครวันนี้ - 5 ก.ค. 62 >>Click
9. โควตาเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) รับสมัครวันนี้ - 2 ก.ค. 62 >>Click
10. โควตาช่องทางพิเศษเพื่อพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รับสมัครวันนี้ - 2 ก.ค. 62 >>Click
11. โควตาวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) รับสมัครวันนี้ - 2 ก.ค. 62 >>Click
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 มิ.ย. - 05 ก.ค. 62

ประกาศผลรายบุคคลทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์
Related Content