Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ
13 พ.ค. 62
430 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ทักษิณ เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ

รับตรง 62 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ
430 views | 13 พ.ค. 62
30 คน
01 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
15 คน
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
15 คน
2.25
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
เกณฑ์การพิจารณา
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
- ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 19 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 พ.ค. 62

Related Content