Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 4
07 พ.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 4

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 4
2K views | 07 พ.ค. 62
100 คน
01 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า   
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต, เฉพาะแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ สมัครได้เฉพาะบางสาขาวิชา ดูที่ระเบียบการ
- โดยต้องเลือกยื่นสมัคร ตามประเภทโครงการที่กำหนดในระเบียบการ 1 โครงการ (เปิดรับ 8 โครงการ) ดูรายละเอียดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 20 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 24 พ.ค. 62

สอบ
: 28 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 28 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 62

Related Content