Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ
25 เม.ย. 62
563 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับภาคพิเศษ

รับตรง 62 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ
563 views | 25 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
15 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62
เหลืออีก 4 วัน
15

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
100 คน
2.00
GPAX

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ (การออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ (การออกแบบกราฟิก)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เฉพาะบางสาขาวิชาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ กองบริการการศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
เวลา 09.00 - 15.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์) 
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.พ. - 31 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 62

Related Content