Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 โรงเรียนการไปรษณีย์ หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์
22 เม.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์

รับตรง 62 โรงเรียนการไปรษณีย์ หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์
2K views | 22 เม.ย. 62
202 คน
22 เม.ย. 62 - 09 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
22

นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
นักเรียนไปรษณีย์
202 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายสามัญ 
- กศน. / ปวช. พาณิชยกรรม
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
(เกิดระหว่างวันที่ 10 พ.ค. 2537 - 9 พ.ค. 2545)

**แบ่งจำนวนรับ ชาย 141 คน , หญิง 61 คน**
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,
การทดสอบทัศนคติ, ความถนัดทางปัญญา
- สอบสัมภาษณ์ (เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่าน ที่ทำการไปรษณีย์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 เม.ย. - 09 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 28 พ.ค. 62

สอบ
: 16 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 ก.ค. 62

Related Content