Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ Program Admission 2
17 เม.ย. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ Program Admission 2

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ Program Admission 2
1K views | 17 เม.ย. 62
5 คน
23 เม.ย. 62 - 10 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
23

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ทุกสาขา หลักสูตรนานาชาติ
5 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ
- เป็นนักเรียนไทย หรือ ชาวต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
- GAPX 2.50 ขึ้นไป หรือ ผลคะแนนเทียบเท่า เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB, GED
- มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, IELTS (Academic), TU-GET, SAT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐานความรู้การสื่อสารมวลชน และสถานการณ์ปัจจุบัน
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 23 เม.ย. - 10 พ.ค. 62

สอบ
: 18 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 03 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 มิ.ย. 62

Related Content