Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
17 เม.ย. 62
818 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับรอบโควตารับตรงพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาคปกติ และภาคสมทบ 

รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
818 views | 17 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
11 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอน)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ภาคสมทบ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไปที่ งานทะเบียน กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี หรือ โทร. 02-222-2814 ต่อ 5330 , 5350
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 เม.ย. - 15 พ.ค. 62

Related Content