Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
14 มี.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 2 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
1K views | 14 มี.ค. 62
115 คน
06 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
06

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน)
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีแผนการเรียน ตามที่กำหนด 
- มีผลสอบ O-NET วิชาตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลการเรียน และ O-NET
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
- เลือกสมัครได้ 2 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 29 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content