Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4
06 มี.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับครั้งที่ 4 ยื่น O-NET GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ

 

รับตรง 62 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4
1K views | 06 มี.ค. 62
ไม่ระบุ
10 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
10

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (กลุ่ม A)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัด (กลุ่ม A)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะการแพทย์แผนจีน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (กลุ่ม A)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทุกสาขา (กลุ่ม A)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม C)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (กลุ่ม C)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม C)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัด (กลุ่ม C)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะการแพทย์แผนจีน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (กลุ่ม C)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทุกสาขา (กลุ่ม C)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- ปวช. / ปวส. 
กลุ่ม A : ยื่นคะแนน GAT และ PAT2
กลุ่ม B : ยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- พิจารณาผลคะแนนตามกลุ่มที่ยื่น
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 01 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 01 พ.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click

 
Related Content