Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี Walk-in
12 ก.พ. 62
6K views
Shares
0

รับตรง 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี Walk-in

รับตรง 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี Walk-in
6K views | 12 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
01 ก.พ. 62 - 30 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะศิลปศาสตร์
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะนิเทศศาสตร์
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะวิทยาการจัดการ
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะศึกษาศาสตร์
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- ปวช. / ปวส.
- วุฒิเทียบเท่าม.6
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนเกี่ยวกับสาขาที่เรียน
- สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสาขาที่เรียน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/enroll/

- สมัครที่สถาบันฯ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น.
และ วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 08:30-14:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องรับสมัครนักศึกษา อาคาร CP ALL ACADEMY ชั้น L
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

- ค่าสมัคร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
- สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองการศึกษา
จากโรงเรียน 1 ฉบับ​
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ​
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ​
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.พ. - 30 มิ.ย. 62

สอบ
สามารถดูสนามสอบได้ที่
https://www.pim.ac.th/pages/exam-dek62

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2855-0000 
หรือ สายตรงห้องรับสมัคร 02 855-0360
Related Content