Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ทักษิณ รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Young Smart TSU
07 ก.พ. 62
590 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ทักษิณ เปิดรับรอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Young Smart TSU

TCAS 62 ม.ทักษิณ รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Young Smart TSU
590 views | 07 ก.พ. 62
60 คน
04 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
30 คน
2.25/3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
30 คน
2.25/3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต และมี GPAX 4 - 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และมี GPAX 4 - 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ หัวข้อเรื่อง "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 แนบมาเพิ่มเติม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPAX และแฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
- ค่าสมัคร 370 บาท  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 31 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content