Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.มหาสารคาม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
01 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.มหาสารคาม เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

รับตรงม.มหาสารคาม เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 47 คน 
- ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น 

2. กลุ่มลดความเลื่อมล้ำ จำนวนรับ 13 คน
- ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา 
ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ยกเว้น นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองได้
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ คณิต1 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย ,
ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภายในวันที่ 4 มี.ค. 62  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 28 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content