Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 แบบโควตา
31 ม.ค. 62
5K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรงม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
6. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
7. โครงการนักกีฬา
8. โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย"
9. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษฯ เขต 7
10. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
12. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
13. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
14. โครงการ"โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล"
15. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)
16. โครงการเพชรในตม 
17. โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม 
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ตามเกณฑ์ที่สมัครกำหนด
- สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ *เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ไปรษณีย์ตามที่กำหนด
ยกเว้นโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
- สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ยกเว้นโครงการนักกีฬา ผู้สมัครสามารถ
เลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา ในโครงการเดียวกัน
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 24 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62

ระเบียบการรับสมัคร 

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน >>Click

2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม >>Click

3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม >>Click

4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา >>Click

5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ >>Click

6. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ >>Click

7. โครงการนักกีฬา >>Click

8. โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย" >>Click

9. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษฯ เขต 7 >>Click

10. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ >>Click

11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ >>Click

12. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย >>Click

13. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล >>Click

14. โครงการ"โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล" >>Click

15. โครงการเพชรในตม >>Click

16. โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ >>Click

17. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) >>Click
Related Content