Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 แบบโควตา
31 ม.ค. 62
7K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรงม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
6. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
7. โครงการนักกีฬา
8. โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย"
9. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษฯ เขต 7
10. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
12. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
13. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
14. โครงการ"โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล"
15. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)
16. โครงการเพชรในตม 
17. โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ 

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 แบบโควตา
7K views | 31 ม.ค. 62
1,132 คน
04 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
10 คน
3.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
5 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
5 คน
3.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
30 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย ) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
30 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์สากล) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
30 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
25 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดง) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
25 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
45 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบเคร่องประดับ) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
25 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานาฎศิลป์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
20 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
20 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม)
30 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
22 คน
2.00
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
17 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
10 คน
2.00
GPAX
       
สอบตรง :สอบข้อเขียน
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
7 คน
2.00
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
10 คน
2.00
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
16 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
7 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อจัดการนวัตกรรม (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
12 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา)
33 คน
2.50
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา)
30 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา)
50 คน
2.00
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา)
48 คน
2.00
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
Portfolio :

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
10 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
10 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
10 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
1 คน
3.25
GPAX
     
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
2 คน
3.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
1 คน
3.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
2 คน
3.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
1 คน
3.25
GPAX
     
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
2 คน
3.50
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
4 คน
2.75
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ เคมี
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์)
5 คน
2.75
GPAX
     
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (โครงการนักกีฬา)
10 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (โครงการนักกีฬา)
3 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการนักกีฬา)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการนักกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการนักกีฬา)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อจัดการนวัตกรรม (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการนักกีฬา)
2 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) (โครงการนักกีฬา)
1 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
2 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
1 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
1 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
1 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
2 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
5 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
4 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
1 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
4 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
1 คน
2.75
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ เคมี
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
1 คน
3.25
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
2 คน
2.75
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
3 คน
3.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
10 คน
2.50
GPAX
       
สอบตรง :สอบข้อเขียน
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
1 คน
2.50
GPAX
       
สอบตรง :สอบข้อเขียน
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
Portfolio :

คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
1 คน
2.50
GPAX
       
สอบตรง :สอบข้อเขียน
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
1 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
1 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
3 คน
3.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
5 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
5 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
5 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี GAT - PAT
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี GAT - PAT
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
3 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษา (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
2 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
3 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”)
3 คน
2.50
GPAX