Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบโควตาพิเศษ
25 ม.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบโควตาพิเศษ รับผู้ศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบโควตาพิเศษ
1K views | 25 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
15 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
15

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ ระดับ A-Level หรือ ระดับ Grade 12
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลการสอบ IGCSE, GCSE 5 วิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก คือ Biology,
Chemistry, Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก
- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 5.00
หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 60
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน พื้นฐานวิชาความถนัดทางด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ม.ค. - 20 ก.พ. 62

Related Content